Salgs- og leveringsvilkår

Priser

Prisene er eksklusive merverdiavgift og emballasje. Vi forbeholder oss rett til prisforandringer uten varsel da disse er avhengig av valutakurser og råvarepriser, samt prisendringer fra leverandør.
Emballasjeavgift og fraktkostnader blir fakturert ihht aktuelle priser

Leveringstider

Lagerførte varer ekspederes samme dag dersom bestilling er oss i hende innen kl. 11:30. For varer som ikke er lagervare, avtales leveringstiden spesielt, da vi er avhengig av våre underleverandører. Forsinket levering alene gir ikke rett til annullasjon. Konvensjonalbøter godtas ikke uten egen skriftlig avtale.

Levering / reklamasjon / retur / garanti

Vi benytter Bring/Postens bedriftspakkeordning for pakker opp til 35 kg. Over 35 kg sendes varene med Bring hvis ikke annet er avtalt. Leveringsbetingelser EXW Billingstad, Incoterms 2020.
Kjøper plikter til å kontrollere at mottatt gods er i h.h.t. bestilling og en eventuell reklamasjon vedrørende manko/ feil på leveranse må fremsettes skriftlig innen 8 dager etter varemottak. Kopi av vår pakkseddel skal legges ved og referanse hos Treotham AS påføres. Retur skjer for kjøpers regning og risiko. Selger er ikke erstatningspliktig ved eventuelt avvik på levering til ubemannet/ ubevoktet adresse. Selgers ansvar ved forsinkelse/ feil/ mangler er uansett begrenset oppad til omlevering eller reparasjon av varen. Full kredit eller ombytting innrømmes dersom Treotham AS har levert feil vare.

I tilfelle av reklamasjonsberettigede mangler er Treotham AS’s ansvar begrenset til å foreta gratis reparasjon og utskiftning av defekte deler på sitt verksted i den ordinære arbeidstid. Forsendelser til og fra Treotham AS og våre leverandører, foregår for kjøpers regning og risiko. Dersom slik reparasjon utføres hos kjøperen, kan Treotham AS kreve at reiseomkostninger, diett og medgått reisetid etter Treotham AS’s gjeldende satser, belastes kjøperen.

Ved feilbestilling av varer som normalt lagerføres vil retur bli akseptert mot et returgebyr på opp til 50 % av fakturert beløp, minimum kr. 150,-. Ved feilbestilling av varer som ikke normalt lagerføres, vil retur vanligvis ikke bli akseptert, men unntak kan gjøres i samråd med vår leverandør. Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle.
Ved feilbestilling av kundespesifiserte varer aksepteres ikke retur.
Ved annullering av plassert bestilling vil kjøper bli belastet eventuelle merkostnader som selger har blitt påført fra leverandør, speditør eller transportør.

Betalingsbetingelser

Netto pr. 30 dager regnes fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes automatisk morarenter, p.t.12 % p.a.

Salgspant

Leverte varer forblir Treotham AS eiendom inntil de er betalt i sin helhet, jfr. panteloven.

Beregningssystem for Messingtillegg for Kabelnipler fra 01.07.2019

Metal Base MS58 (1. behandlingsnivå) (€/100 kg):                 300-375               375-450               450-550               550-625        625-700

Metall prisjustering (MTZ)*:                                                         -10%                     -5%                        0%                       +5%             +10%

* Det neste lavere eller neste høyere MTZ-nivået starter først når prisen for MS58 (1. behandlingsnivå) holder seg stabilt innenfor en av kategoriene nevnt overfor i en periode på mer enn 4 uker.

For gjeldene markedsdata, se https://www.westmetall.com/en/markdaten.php?action=show_diagram&field=MB_MS_58_1

Metal Surcharge Calculation System valid from 01.07.2019

Metal Base MS58 1st processing level (€/100 kg):                            300-375               375-450               450-550               550-625        625-700

Metal Surcharge (MTZ)*:                                                                       -10%                     -5%                        0%                       +5%               +10%

*The next lower or next higher MTZ level only starts when the price for MS58 (1st processing level) remains stable within one of the categories mentioned above for a period of more than 4 weeks.

For current market data, see https://www.westmetall.com/en/markdaten.php?action=show_diagram&field=MB_MS_58_1